សូម​ប្រយ័ត្ន​! ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៣​ដល់​៩​កញ្ញា​នេះ កម្ពុជា​បន្ត​មាន​ព្យុះ និង​ភ្លៀង​ធ្លាក់​នៅ​តាម​បណ្តា​ខេត្ត​នានា